Eerste contact

Voor een eerste afspraak kunt u meestal binnen vier weken terecht, waarna de behandeling direct kan volgen.

U kunt u telefonisch aanmelden of per email. Ik neem dan contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. U ontvangt dan schriftelijk of per mail een bevestiging van de afspraak en een vragenlijst. De bedoeling is dat u die ingevuld meeneemt naar de eerste afspraak. Tevens is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2014 is de GGZ opgesplitst in een generalistisch deel en een specialistisch deel. Dat betekent dat de huisarts voor de behandeling bij de psychiater moet verwijzen naar de specialistische GGZ. Zonder deze verwijzing valt de behandeling niet onder de verzekerde zorg. Het is wettelijk verplicht u te legitimeren in het eerste gesprek en uw BSN nummer wordt in het dossier genoteerd.


Kennismaking en intake

In het eerste gesprek vindt de kennismaking plaats en een voorlopige inschatting van de problematiek. Bij een vraag om psychotherapie volgen meerdere gesprekken waarin aandacht wordt besteed aan verdere uitdieping van uw klachten en uw levensgeschiedenis. Wanneer dit is afgerond worden doelen en behandelplan met u besproken en maken we afspraken over de frequentie van de gesprekken.

Behandeling

Ik ben gespecialiseerd in psychoanalytische behandelingen, waarbij elementen uit andere psychotherapie-vormen (zoals cognitieve gedragstherapie) waar nodig gebruikt worden. Aanvullend wordt soms verwezen naar Aandachtgerichte Cognitieve Training (Mindfulness) of assertiviteitstraining. Soms is een intensievere vorm van therapie nodig, zoals psychoanalyse, om naar dieper gelegen oorzaken van ontregeling te zoeken, waarbij dan een hogere frequentie (dagelijks, zoals bij psychoanalyse, of anderszins meerdere malen per week) aangewezen is.

ROM (Routine Outcome Measurement of Monitoring)

Verzekeraars zijn wettelijk belast met de bewaking van kwaliteit van zorg. Dit heeft ertoe geleid dat wij als behandelaren verplicht worden gesteld vragenlijsten af te nemen om het effect van behandeling te meten. Verzekeraars, maar ook behandelaars en wetenschappers hopen zo meer inzicht te krijgen in het effect van behandeling. Daarnaast bestaat de verwachting dat met de uitkomsten van deze vragenlijsten keuzes binnen de zorg en verdeling van gelden ondersteund kunnen worden. Binnen de GGZ bestaat discussie over de keuze van vragenlijsten en over de aard en waarde van het afnemen daarvan.

Vooruitlopend op consensus daarover binnen de beroepsgroep worden wij door de verzekeraars verplicht gesteld hier een begin mee te maken. In de loop van 2013 worden behandelaars verplicht om gegevens hierover aan te leveren. Dit zal anoniem gebeuren, bij Stichting Benchmark Gezondheidszorg (www.sbg.nl).

Al deze ontwikkelingen betekenen voor u als cliënt dat u twee maal per jaar een vragenlijst ontvangt, waarin u gevraagd wordt naar psychische klachten en omstandigheden waarin deze zich voordoen. Een maal per jaar ontvangt u een vragenlijst die de tevredenheid over de behandeling meet. De behandelaar ontvangt de gegevens niet anoniem, zodat indien aangewezen, deze in de behandeling aan de orde kunnen komen. De vragenlijsten worden verzonden via Telepsy, een softwareleverancier die vragenlijsten ter beschikking stelt voor behandelaren in de GGZ. Privacy is steeds gewaarborgd, doordat deze instantie geen gegevens kan aanleveren zonder opdracht van behandelaars.

Informatieverstrekking

Van uw behandeling wordt een dossier aangelegd. Informatie aan bedrijfsartsen of verzekeringsgeneeskundigen wordt enkel verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming en na bespreking met u. Gegevens worden vijftien jaar bewaard.

Verhindering

Bij verhindering ontvang ik graag 24 uur van te voren bericht.
No shows worden niet in rekening gebracht.© Copyright 2014 adavidspsychiater@xs4all.nl. All Rights Reserved.